Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia –wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. Grupy integracyjne są mniej liczne (od 18 do 20 dzieci), w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, nie zagrażające swym zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci,
 • z autyzmem oraz ZA;
 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
 • z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
 • z zaburzeniami somatycznymi lub metabolicznymi ( wada serca, cukrzyca, itp.).

W grupie integracyjnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny, który wspomaga zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci zdrowe, jeśli one akurat potrzebują pomocy. Pedagog specjalny prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne.
Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem i logopedą. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci integracyjne realizują takie same treści programowe jak dzieci w grupach, treści wzbogacone są również o zagadnienia związane z integracją.

W ramach indywidualnych zajęć terapeutycznych dostosowane do każdego dziecka zgodnie z zaleceniami uwzględnionymi w orzeczeniu w placówce realizowane są :m.in zajęcia indywidualne z logopeda, zajęcia indywidualne z psychologiem, zajęcia z Integracji Sensorycznej, praca z fijoterapeutą, Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia Ręki, Trenig Umiejętności Społecznych TUS.

ZALETY INTEGRACJI

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

 • zapominają o swoich dysfunkcjach,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku,
 • uczą się odważniej patrzeć na świat,
 • nawiązują kontakty społeczne

DZIECI ZDROWE

przebywając z niepełnosprawnymi kolegami uczą się:

 • większej tolerancji wobec innych,
 • akceptacji odmienności,
 • odpowiedzialności i życzliwości,
 • otwartości na problemy innych,
 • opiekuńczości,
 • troski o innych.